Over het Gelders Politie MannenkoorEind 1990 is door een aantal personeelsleden werkzaam bij het wapen der Koninklijke Marechaussee en de toenmalige korpsen van Rijks- en Gemeentepolitie het plan geopperd om te komen tot de oprichting van een “REGIONAAL POLITIE MANNENKOOR”. Een eerste voorlopige oprichtingsvergadering bracht 18 zangers bijeen, die enthousiast van start gingen.

Vorenstaande blijkt uit een brief, gedateerd 3 april 1991, welke in het archief van het Koor aanwezig is en waarbij overige oud-leden van het Marechaussee-koor werden geënthousiasmeerd lid te worden van het op te richten koor.

Wat was namelijk het geval, in 1987 was het grote, na een bestaan van 35 jaar opgeheven i.v.m. reorganisaties en ook het Rijkspolitie koor kon niet meer naar behoren functioneren.

Besloten werd om als proef te starten en medio september 1991 een officiële oprichtingsvergadering te houden. Dat het goed ging met het koor blijkt wel, want op 23 september 1991 werd het Gelders Politie Mannenkoor (GPM) opgericht. Het koor heeft haar zetel in Apeldoorn en is dus in haar bestaan een redelijk jong koor. Op dit moment heeft het koor 32 leden.

Het Gelders Politie Mannenkoor is samengesteld uit zowel actief dienend als niet actief dienend personeel binnen de provincie Gelderland van de Politie-eenheid Oost-Nederland en personeel van het Wapen der Koninklijke Marechaussee, alsmede personeel werkend bij politieorganen binnen de provincie. Ook Bijzonder Opsporingsambtenaren uit de Domeinen 1 en 2 van de betreffende circulaire omtrent aanwijzing Boa's kunnen lid worden.

Doelstelling

De doelstelling van het koor is een goede verstandhouding te bewerkstelligen tussen de burgerij en de politieorganisatie.
Ze hoopt dit te kunnen doen door optredens met eigen concerten, medewerking te verlenen aan concerten van zusterkoren en kerkdiensten en het, op uitnodiging, verzorgen van concerten voor onder andere Zorgcentra in geheel Gelderland.

Daarnaast streeft het Gelders Politie Mannenkoor naar een goede samenwerking tussen de overige politiekoren in Nederland d.m.v. de Nationale Politie Concerten. Ook op internationaal gebied is het streven gericht op een goede samenwerking met politiekoren in Duitsland.